Skip Navigation

Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

BIDV MetLife đồng hành cùng bạn tăng cường bảo vệ trước những rủi ro tai nạn, để bạn vững tâm tận hưởng cuộc sống với sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân.

Chủ động vui sống

Để bạn chủ động an tâm trước những rủi ro về tai nạn, BIDV MetLife đồng hành cùng bạn, giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân.

Tổng quan sản phẩm

Từ 5 đến 60 tuổi    

64 tuổi

1 năm, tái tục hàng năm

Năm/nửa năm/quý

Quyền lợi Bảo hiểm

Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.
Mức độ thương tật % Số tiền bảo hiểm
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thính lực và chức năng nói 100%
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thị lực cả hai mắt 100%
Mất hai chi 100%
Mất một chi 60%
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thị lực một mắt 60%
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng nói 50%
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thính lực cả hai tai 50%
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thính lực một tai 15%