Skip Navigation
Đóng lại

Lưu ý

Bản dịch cho trang này hiện không khả dụng

Báo cáo

Chúng tôi đã tổng hợp toàn bộ báo cáo tài chính tại đây để bạn có thể truy cập và tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tại BIDV MetLife, chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn khi đã lựa chọn chúng tôi trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống. Chính vì thế, chúng tôi muốn chia sẻ các báo cáo về hoạt động kinh doanh của chúng tôi để thể hiện tính mình bạch trong kế toán, như lời cam kết của một doanh nghiệp vì cộng đồng.

Báo cáo

Báo cáo Quỹ liên kết chung

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Download Report (PDF-1 MB)
Báo cáo về quỹ liên kết chung

BÁO CÁO QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2018

Download Report (PDF-1 MB)
Báo cáo về quỹ liên kết chung

Download Report (PDF-1 MB)
Báo cáo tài chính

Download Report (PDF-344 KB)
Báo cáo tài chính

Download Report (PDF-2 MB)