Skip Navigation

Bản quyền

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ BIDV MetLife (“BIDV MetLife”) là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc có quyền sử dụng tất cả các thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, âm thanh, video, ảnh hoặc hình ảnh khác, toàn bộ hoặc một phần) chứa trong Trang thông tin điện tử này. Bạn không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, gửi, triển lãm, xuất bản, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng lại, sửa đổi, lưu trữ trong hệ thống, không được sử dụng để sáng tạo tác phẩm phái sinh, tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải bằng bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc phân phối theo những cách khác bất kỳ thông tin nào chứa trong Trang thông tin điện tử này cho mục đích công cộng hoặc thương mại, hoặc tạo ra bất kỳ kết nối trực tiếp đến Trang thông tin điện tử này mà không có sự cho phép bằng văn bản của BIDV MetLife. Bạn có thể tải về thông tin hiển thị trên trang thông tin điện tử này để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn, với điều kiện là bạn vẫn bảo lưu tất cả những thông báo về quyền tác giả và các quyền sở hữu khác có các thông tin đó.