Skip Navigation

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (“BIDV MetLife” hoặc “Công ty”) luôn coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định tại Thỏa Thuận. Bằng Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”), BIDV MetLife thông báo việc thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu, lý do cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của BIDV MetLife (như được định nghĩa dưới đây). Trong phạm vi quy định pháp luật, BIDV MetLife công bố Chính sách này trên Trang Thông tin điện tử (Website) và các phiên bản Chính sách được hiển thị trên Website sẽ là phiên bản được cập nhật gần nhất. BIDV MetLife có thể thay đổi Chính sách này để phù hợp với Pháp luật Việt Nam và các quy định tại thỏa thuận.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Dữ Liệu Cá Nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thể là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, địa chỉ thư điện tử, trình độ học vấn, quốc tịch, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, dữ liệu cá nhân về sức khỏe, thu nhập và bất kỳ dữ liệu, thông tin nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được gọi là Dữ Liệu Cá Nhân.

Chủ Thể Dữ Liệu là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Thỏa Thuận là tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc bất kỳ văn bản nào mà BIDV MetLife là một bên của Thỏa Thuận đó.

Mục Đích là việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm để thực hiện các Thỏa Thuận và tuân thủ các yêu cầu, quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, kiểm tra xung đột, quản lý rủi ro, mục đích kế toán tài chính; và/hoặc để khảo sát, nghiên cứu, điều tra, đánh giá chất lượng công việc; và/hoặc để phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, lưu trữ dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu.

Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Ra Nước Ngoài là việc BIDV MetLife chuyển các Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài để Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo các Mục Đích tại đây; chuyển các thông tin cá nhân nêu trên cho (các) công ty tái bảo hiểm, đại diện pháp luật/luật sư của Công ty; chuyển các Dữ Liệu Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền, cho bất kỳ cơ quan Thuế vụ nước ngoài liên quan để thực hiện nghĩa vụ báo cáo của Công ty, cổ đông của Công ty và các thực thể trực thuộc/liên quan đến Đạo luật thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài (Đạo luật FATCA).

Ngoài quy định về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Mục Đích, thông tin về tổ chức, cá nhân được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu theo Chính sách này còn được quy định và điều chỉnh tại các thỏa thuận khác giữa Tôi/Chúng tôi và Công Ty; và Chính Sách Bảo Mật (“Cam Kết Bảo Mật”) được đăng tải trên Website của Công Ty tại https://www.bidvmetlife.com.vn/vn/privacy-policy/ và/hoặc các ứng dụng được Công Ty cung cấp (“Ứng Dụng”). Công Ty bảo lưu quyền cập nhật quy định về Chính Sách Bảo Mật tại từng thời điểm và do đó, Công Ty khuyến nghị thường xuyên kiểm tra trên Trang Web và/hoặc Ứng Dụng của Công Ty để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật là bản cập nhật gần nhất.