THÔNG BÁO BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC BIDV METLIFE

Kính gửi:                       Quý khách hàng và các đối tác

                                      V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife

Căn cứ theo Quyết số 14454/BTC-QLBH ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife xin thông báo như sau:

Kể từ ngày 29/12/2023, Bà Elena Butarova được Bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife. Bà Elena đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty.

Xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác của Công ty.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Công ty, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác vui lòng liên hệ qua hotline (8424) 3555 0606 hoặc email wecare@bidvmetlife.com.vn.

Xin trân trọng thông báo ./.