Skip Navigation
Đóng lại

Lưu ý

Bản dịch cho trang này hiện không khả dụng

Thông tin về Quỹ liên kết chung

Chính sách đầu tư mục tiêu và cơ cấu đầu tư tài sản của Quỹ liên kết chung

Quỹ liên kết chung được quản lý và đầu tư theo chiến lược đầu tư thận trọng và hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận. Tài sản đầu tư tập trung vào các công cụ bảo đảm an toàn, mang tính thanh khoản cao, lãi suất hấp dẫn, cụ thể như sau:

  • Trái phiếu Kho bạc Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu
  • Chính phủ bảo lãnh;
  • Tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn.


hoạt động của quỹ liên kết chung